Kuba Kodzi

Źródła:

$ timedatectl set-ntp true

$ parted

(parted) mklabel gpt
(parted) mkpart "EFI system partition" fat32 1MiB 301MiB
(parted) set 1 esp on
(parted) mkpart cryptroot ext4 301MiB 100%
^C

$ mkfs.fat -F 32 /dev/nvme0n1p1

$ cryptsetup luksFormat /dev/nvme0n1p2
$ cryptsetup open /dev/nvme0n1p2 cryptlvm
$ pvcreate /dev/mapper/cryptlvm
$ vgcreate MyVolGroup /dev/mapper/cryptlvm
$ lvcreate -L 8G MyVolGroup -n swap # tyle GB ile ramu
$ lvcreate -l 100%FREE MyVolGroup -n root

$ mkswap /dev/MyVolGroup/swap
$ mkfs.ext4 /dev/MyVolGroup/root

$ mount /dev/MyVolGroup/root /mnt
$ mkdir /mnt/boot
$ mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/boot
$ swapon /dev/MyVolGroup/swap

$ reflector --latest 5 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
$ pacstrap /mnt base linux linux-firmware dhcpcd iwd git emacs man-db man-pages lvm2 grub efibootmgr

$ genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
$ arch-chroot /mnt
$ ln -sf /usr/share/zoneinfo/Poland /etc/localtime
$ hwclock --systohc

# odkomentuj en_US.UTF-8 i pl_PL.UTF-8 w /etc/locale.gen
$ locale-gen
$ echo "LANG=en_US.UTF-8" > /etc/locale.conf
$ echo "mojkomp" > /etc/hostname

Wyedytuj /etc/mkinitcpio.conf tak, aby linijka HOOKS wyglądała tak:

HOOKS=(base udev autodetect keyboard keymap consolefont modconf block encrypt lvm2 filesystems fsck)
$ mkinitcpio -P

Wczytaj UUID partycji z lvm2:

$ lsblk -dno UUID /dev/nvme0n1p2

następnie w /etc/default/grub dodaj do GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT:

cryptdevice=UUID=%%%%%:cryptlvm root=/dev/MyVolGroup/root

(%%% należy zastąpić UUID z poprzedniego kroku)

grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --bootloader-id=GRUB
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

 1. Miej uprawnienia serwer admin (https://matrix-org.github.io/synapse/latest/usage/administration/admin_faq.html)

 2. Wykonaj zapytanie:

echo '{"user_id": "@kuba:matrix.sealcode.org"}' | http POST 'https://matrix.sealcode.org:8448/_synapse/admin/v1/rooms/<id_pokoju>/make_room_admin' "Authorization:Bearer <TOKEN>"   

Gdy wystąpił mi taki error przy korzystaniu z Arcanista:

 Exception 
[cURL/60] (https://hub.sealcode.org/api/differential.querydiffs) <CURLE_SSL_CACERT> There was an error verifying the SSL connection. This usually indicates that the remote host has an SSL certificate for a different domain name than you are connecting with. Make sure the certificate you have installed is signed for the correct domain.
(Run with `--trace` for a full exception trace.)

Zakomentowałem tę linijkę w arcanist/src/future/http/HTTPSFuture.php:

curl_setopt($curl, CURLOPT_CAINFO, $this->getCABundle());

To mi zadziałało: https://askubuntu.com/a/82175

EDIT: to rozwiązanie jest lepsze (FileManager-Actions): https://askubuntu.com/a/77285


https://askubuntu.com/questions/21953/how-do-i-customize-the-context-menu-in-nautilus/77285#77285

Aby dodać skrypt, który konwertuje pliki eml do PDF, użyłem:

import os
from gi.repository import Nautilus, GObject

from urllib.parse import unquote

def pathof(file):
 return unquote(str(file.get_uri()).replace("file://", ""))

class ColumnExtension(GObject.GObject, Nautilus.MenuProvider):
  def __init__(self):
    pass
   
  def menu_activate_cb(self, menu, file):
     os.system("/home/kuba/bin/mail2pdf '" + pathof(file) + "'")

  def get_file_items(self, window, files):
    if len(files) == 0:
     return
    print(pathof(files[0]))
    if pathof(files[0]).endswith(".eml"):
     item = Nautilus.MenuItem(name='ExampleMenuProvider::Foo2', 
                     label='Convert email to PDF', 
                     tip='',
                     icon='')
     item.connect('activate', self.menu_activate_cb, files[0])
     return item,

I umieściłem to w ~/.local/share/nautilus-python/extensions/mail2pdf.py

Można użyć do tego dogtail:

# coding=utf-8

# docs: https://fedorapeople.org/~zmc/dogtail/epydoc/dogtail-module.html

import os
import shutil
import tempfile

from dogtail.tree import *
from dogtail.utils import *
from dogtail.dump import plain
 
def printText(node):
 print(node.text)
 for child in node.children:
  printText(child)

audacity = root.application("audacity")

print("=====")
for child in audacity.children:
 if(child.name == "History"):
  printText(child)

W moim przypadku się nie udało, bo akurat ten element interfejsu który mnie w Audacity interesował nie był włączony dla screen readera 🙄

avahi-browse --all -t -r

Pozwala np. wykryć drukarki czy serwer Kodi i poznać adres IP urządzenia i port, na którym nasłuchują

1. Upewnij się, że manifest.json zawiera takie pole:

 "browser_specific_settings": {
  "gecko": {
   "id": "my-extension@my-domain.tld"
  }
 }

Bez tego możesz dostawać error że this extension “appears to be corrupt”

2. w about:config ustaw xpinstall.signatures.required na false

3. Zainstaluj web-ext (https://www.npmjs.com/package/web-ext)

4. Przejdź do katalogu z kodem wtyczki i odpal web-ext build

5. Przejdź w FF do about:addons i przeciągnij tam zip-a wykonanego w poprzednim kroku

Ostatnio skróty zachowywały mi się nieposłusznie z Emacsem, więc chciałem odpiąć gnome'owy skrót super+1 i podpiąć go do mojej komendy raisewindow. Na pomoc przyszedł stack exchange z odpowiedzią:

for i in {1..9}; do gsettings set org.gnome.shell.keybindings switch-to-application-$i "[]";done

https://askubuntu.com/questions/1294130/how-can-i-unbind-super1-2-3-from-opening-apps